1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tietoturva – Finnish Information Security Association ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tietoturvallisuutta ja hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla eri osa-alueilla, toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää jäsenten verkostoitumista, sekä tukea jäseniä kehittämään ja ylläpitämään tietoturvatoiminnan ammattitaitoa ja laatua.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota eikä sen toiminta muutenkaan voi muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia ja vierailuja, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja, myöntää tunnustuksia, seuraa tietoturvallisuuden kotimaista ja kansainvälistä kehitystä, sekä pitää yhteyttä muihin järjestöihin, tietoturvallisuuskoulutusta antaviin oppilaitoksiin ja muihin tietoturvallisuuden vaikuttajatahoihin Suomessa ja ulkomailla toimien näiden kanssa yhteistyössä tietoturvallisuuden edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksessä voi olla henkilöjäseniä, yhteisöjäseniä ja kunniajäseniä.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksen edistämisestä.
Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksen edistämisestä ja joka työskentelee tietoturvallisuuden parissa, opiskelee alaa tai on muuten kiinnostunut alasta. Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä myös yhteisöjäsenen suosittelema yksityinen henkilö.

Henkilöjäsenien ja yhteisöjäsenien hyväksymisestä päättää hallitus. Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa tai tietoturvatoimintaa Suomessa.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai jos jäsen tuomitaan rikoksesta vankeusrangaistukseen.

4§ Jäsenmaksut

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Yhteisöjäsenten sekä henkilöjäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Mikäli jäsen eroaa yhdistyksen jäsenyydestä, on jäsen kuitenkin velvollinen maksamaan vuosikokouksen kyseistä kalenterivuotta varten vahvistaman jäsenmaksun kokonaisuudessaan.

5§ Yhdistyksen jäsenyys eri yhteisöissä

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin tietotekniikka- tai tietoturvallisuusalan eri yhteisöihin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä. Liittymisestä ja eroamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Liittymis- tai eroamispäätöksen hyväksymiseksi vaaditaan 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varainhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Kukin henkilö voi toimia hallituksessa samassa tehtävässä korkeintaan kolmen peräkkäisen toimikauden ajan. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa uusi jäsen siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksen jäsenenä.

Hallituksen varsinaisilla jäsenillä ei ole henkilökohtaista varajäsentä. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Varajäsenellä on äänivalta hallituksen kokouksissa, mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen. Varajäsenten keskinäinen äänivaltaisuusetusija ratkaistaan siten, että heidät asetetaan arvalla ratkaistavaan etusijajärjestykseen yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen äänivaltaisista jäsenistä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoituksen ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus

edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia;
kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat;
valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista;
hoitaa yhdistyksen talouden ja jäsenrekisterin;
on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle toimihenkilöitä tai ostamaan yhdistyksen tarvitsemia välineitä ja palveluita;
laatii vuosikertomukset ja tilinpäätökset;
laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen keskuudestaan määräämä hallituksen jäsen kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa. Hallitus voi valita yhden tai useamman henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilö- ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni. Kunniajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenen nimeämä yhteyshenkilö. Henkilöjäsen voi olla kokouksessa edustettuna valtakirjalla, kuitenkin siten, että yksi henkilö voi edustaa valtakirjalla korkeintaan viittä (5) jäsentä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin mainita, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kutsulla. Kutsu toimitetaan yhdistyksen jäsenrekisterin kautta sähköpostitse ja kutsu julkaistaan myös yhdistyksen Internet-sivuilla.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään vuosikertomus
Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet
 7. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
 8. Päätetään hallituksen kokouspalkkioiden ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muut jäsenet (3-6) ja mahdolliset varajäsenet (0-2)
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
 11. Valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varallisuus rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa purkautuvan yhdistyksen tarkoitusta tai on tätä tarkoitusta lähellä purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

————————–
Säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta 4.9.2014.