Tietoturva ry: Opinnäytetyökilpailu 2020

Tietoturva ry myöntää vuosittain opinnäytetyöpalkinnon parhaimmasta tietoturva-aiheisesta
opinnäytetyöstä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita
tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista, sekä
lisäksi tehdä Tietoturva ry:n toimintaa tunnetuksi niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille.

Palkinto on jaettu vuodesta 2010 alkaen.

Sarjat
● Ylemmät korkeakoulututkinnot
○ Diplomityöt, pro gradu -tutkielmat ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt
● Alemmat korkeakoulututkinnot
○ Kandidaatintutkielmat ja ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt

Arviointikriteerit
Opinnäytetyön palkinnon saajaa valittaessa käytetään mm. seuraavia valintakriteerejä, joita
voidaan soveltaa samanaikaisesti tai painottaen:
● Opinnäytetyön tietoturvasisältö
● Opinnäytetyön uutuusarvo ja käyttökelpoisuus
● Opinnäytetyön arvosana (arvosanan tulee lähtökohtaisesti olla kiitettävä tai erittäin hyvä)
● Opinnäytetyön muu sisältö ja työn laajuus

Mikäli opinnäytetyö on osittain salainen, tällöin arviointi tehdään julkisen osan perusteella.

Palkinnot

Kummassakin sarjassa palkintona on 500 euron suuruinen stipendi sekä yhden (1) vuoden
mittainen Tietoturva ry:n jäsenyys, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin
tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin.
Palkinnot jaetaan Tietoturva ry:n syyskokouksen yhteydessä. Lisäksi palkinnon saajien
haastattelut julkaistaan Tietoturva ry:n www-sivuilla (http://www.tietoturva.fi) ja palkituista
tiedotetaan myös muissa viestintävälineissä.
Hakeminen

Vuoden tietoturvaopinnäytetyöpalkintoa 2020 voi hakea sellaisella suomalaiseen
korkeakoulututkintoon liittyvällä opinnäytetyöllä, joka on hyväksytty 1.10.2019 – 30.9.2020
välisenä aikana. Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä:

● Hakijan tiedot
● Tiedot oppilaitoksesta ja tutkinnosta, johon opinnäytetyö on tehty
● Opinnäytetyön otsikko ja aihe
● Työn ohjaajan yhteystiedot
● Perustelut (miksi ehdotettu opinnäytetyö on vuoden paras tietoturva-aiheinen
opinnäytetyö)

Lisäksi liitteeksi:

● opinnäytetyöstä annettu arvostelulomake
● opinnäytetyö sähköisessä muodossa
● työn ohjaajan antama suositus/lausunto

Hakemukset tulee toimittaa 1.10.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
tietoturvatunnustus@tietoturva.fi

Lisätiedot
Lisätietoja palkinnosta ja sen hakemisesta antaa Marko Mantere: marko.mantere@tietoturva.fi
Tietoturva ry pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä perustellusta syystä tai jättää palkinnon
jakamatta, mikäli riittävän laadukkaita hakemuksia ei saada.